ฟรี

การสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดสอบมาครฐานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขึ้น เป็นรอบที่ 3 ในวันที่ 28 เมษายนนี้ 
ดังนั้น จึงขอให้นักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าสอบในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เข้าสอบโดยพร้อมเพียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์