ฟรี

พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

พันธกิจ
1.    ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง
2.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน
3.    ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตว์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
4.    จัดหา เครื่องมือ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.    พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนให้ขวัญ และกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ
6.    พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม
7.    พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ เพื่อให้การดำเนินการของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.    จัดทำเอกสารเพื่อสื่อสาร และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการของวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์
          “เก่งปฏิบัติ รับผิดชอบ นอบน้อม ไม่เกี่ยงงาน”
          หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการปฏิบัติงานอาชีพได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องาน มีจรรยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน และไม่เลือกงานปฏิบัติ

อัตลักษณ์ 
       " คนดี เรียนดี งานดี ชีวิตดี "

         หมายถึง วิทยาลัยฯ มุ่งสร้างคนให้เป็นคนดี ต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยฝึกทักษะด้านการเรียนให้ได้มาตรฐานที่ดีตามประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มีงานที่ดีทำเพื่อสร้างอนาคตและมีชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป