ฟรี

ประวัติวิทยาลัย

...ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11ธันวาคม  พ.ศ. 2551 โดย ดร.นิวัทธ์  แจ้งสุข  เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน   ตั้งอยู่เลขที่  71  หมู่ที่ 1  ถ.กระนวน-ท่าคันโท  ต.กุดจิกอ.ท่าคันโท    จ.กาฬสินธุ์     เบอร์โทรศัพท์  087-4900179 
ปี  2551   โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียน 1 ชั้น เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องสมุด  และเตรียม  ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เข้ามา
ปี  2552   โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ และได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ปี 2553   โรงเรียนโอนกิจการให้แก่ ดร.ทิวา  แจ้งสุข (ทายาท) และได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมายัง เลขที่ 399 ม. 1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ บนที่ดินกว่า 40 ไร่ และได้สร้างอาคารถาวร พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก เทคโนโลยีท่าคันโท มาเป็นโรงเรียนไทยเทคโนโลยีสารสนเทศอีสาน
ปี 2554   โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน และรองรับนักศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 54
ปี 2555   วิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงการสอนในรูปแบบบูรณาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งการสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
ปี 2556   วิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงการสอนในรูปแบบบูรณาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งการสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
ปี 2557   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่การบริการทักษะด้านวิชาชีพมากขึ้นและเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อวางนโยบายประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ
ปี 2558   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่การบริการทักษะด้านวิชาชีพมากขึ้นและเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อวางนโยบายประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพโดยการบริการชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทางวิทยาลัย